ประวัติความเป็นมา

FACULTY OF EDUCATION BURIRAM RAJABHAT UNIVERCITY

ติดต่อเรา
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดต่อ >>> กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตั้งอยู่ที่อาคารสิริวิชญากร (อาคาร 19)
เลขที่ 439  ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 044 – 611221  ต่อ 1103